Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/JMR/68.htm
Metadata_Language: nl
Object_Type nl: Onderzoeksproject
Title nl: Logistiek Apparaat. Coördinatie en uitwisseling van gegevens.
Description nl: Het doel van het logistiek apparaat bestaat erin verkeers - en vervoersgegevens op een gecoördineerde manier ter beschikking te stellen. In een eerste fase is deze taak gericht op de interne werking van de onderzoeksgroepen binnen het Impulsprogramma, daarna zal de nadruk liggen op de toegang van administraties en geïnteresseerde derden tot het systeem. Een geïntegreerd verkeers - en vervoersbeleid vergt een grote verscheidenheid aan gegevens : buiten transportgegevens sensu stricto ook socio-economische, demografische en andere parameters. Het bijwerken en opslaan van deze gegevens gebeurt door een groot aantal instellingen en organismen met elk eigen methoden van verzamelen, formatteren, indelen enz. De evaluatie van de gegevens naar hun bruikbaarheid en de gegevenscoördinatie krijgen in de eerste fase van het onderzoek een hoge prioriteit. Een systematische documentatie van gegevens en van de nodige verwerkingen moet de implementatie van het beleidsinstrument vergemakkelijken. Een overkoepelend informatiesysteem zou toelaten dat zowel modelbouw, scenario's als beleidsgerichte studies tot één beleidsinstrument voor een geïntegreerde benadering van verkeers - en vervoersproblemen kan aangewend worden..
Language: nl
URL : http://www.belspo.be/fedra/n/tra1001.htm
Parent nl: Federale Diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden
Acronym : DWTC
Relation: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/SSTC/4.htm
Relation: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/OBJRECH/64.htm
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers
Metadata_Source: OSTC - SSTC-DWTC