Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/JMR/79.htm
Metadata_Language: nl
Object_Type nl: Onderzoeksproject
Title nl: Evaluatie van investeringen in weg- en niet-wegvervoer.
Description nl: Het is de bedoeling om tot een synthese te komen van bestaande inzichten en methodologieën op het gebied van projektevaluatie voor investeringen in vervoer infrastruktuur. Daartoe zal in een eerste fase een analyse en evaluatie plaastvinden van de methodologische karakteristieken van het bestaande instrumentarium (bv. sociale kosten-baten analyse, economische impact studie,...). Vervolgens zal een evaluatie - methodologie ontwikkeld worden die de concepten "sociaal surplus" en "toegevoegde waarde" integreert met het oog op een effectieve implementatie van de resultaten. Bij deze integratie zal uiteraard rekening gehouden worden met de beperkingen en terkortkomingen van het bestaande instrumentarium zoals die blijken uit de voorafgaande analyse. Als sluitstuk zullen handleidingen voor investeringsanalyse worden opgesteld. Dit voor investeringen in wegvervoer en niet-wegvervoer. In deze handleidingen zal uiteengezet worden hoe de ontwikkelde methodologie in de praktijk dient toegepast te worden. Deze handleidingen zullen vergezeld zijn van een gebruiksvriendelijk didactisch softwarepakket.
Language: nl
URL : http://www.belspo.be/fedra/f/trc6017.htm
Parent nl: Federale Diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden
Acronym: DWTC
Relation: Prof. Dr. Alain Verbeke
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers
Metadata_Source: OSTC - SSTC-DWTC