Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/JMR/81.htm
Metadata_Language: nl
Object_Type nl: Onderzoeksproject
Title nl: Prijsbeleid Interregionaal vervoer. Prijsbeleid Intra-stedelijk vervoer.
Description nl: 1. De snelle evolutie van de mobiliteit heeft recent geleid tot een sterke toename van het wegvervoer, wat gepaard ging met problemen van congestie en milieuhinder. Anderzijds werd voor de overheid de mogelijkheid om corrigerend op te treden via infrastruktuur-aanpassingen of investeringen in openbaar vervoer sterk beperkt door budgettaire restricties. Het besef is gegroeid dat het mobiliteitsprobleem in belangrijke mate moet worden aangepakt door een verantwoord prijsbezettingsbeleid (bijv. belastingen wegvervoer, tarieven openbaar vervoer, parkeergelden, roadpricing,....). 2. De bedoeling van het project is de opbouw van wetenschappelijke verantwoorde expertise voor de prijs- en belastingszetting in de Belgische vervoerssektor. De volgende doelstellingen worden concreet vooropgesteld : a. Kennis van de private en sociale kosten verbonden aan het gebruik van de modi in verschillende omstandigheden (intra- en interstedelijk, peak en off-peak enz); b. Kennis van de belastings- en subsidiestromen verbonden aan het transport in België; c. Uitwerken methodologie en bepaling van optimale hervormingsrichtingen voor devervoersbelastingen en de vervoerstarieven rekening houdend met objectieven inzake vervoerspolitiek, milieu, fiscaliteit en herverdeling. Dit met onderscheid van de volgende categorieën vervoer : interregionaal personenvervoer, intrastedelijke personenvervoer, interregionaal goederenvervoer, internationaal goederenvervoer; d. Opstellen van realiseerbare hervormingsvoorstellen inzake de betrokken belastingen en bijstand bij de volledige doorrekening met de beschikbare vervoersmodellen (o.m. Multi-Modaal interregionaal model).
Language: nl
URL : http://www.belspo.be/fedra/f/trc9020.htm
Parent nl: Federale Diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden
Acronym: DWTC
Relation: Prof. Dr. Bruno De Borger
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers
Metadata_Source: OSTC - SSTC-DWTC