Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/1126.htm
Title: SINT-TRUIDEN CONSEPT EN AANZETTEN TOT REHABILITATIE V/D BINNENSTAD, SYNTHESENOTA
Publisher: STAD SINT-TRUIDEN
Publication_Place (nl): SINT-TRUIDEN
Keywords (fr): Circulation/Circulation- et plans de transport mobilité/Sous-thème mobilité/Mobilité en zone urbaine distribution spatiale/Distribution spatiale/Urbanisme- paysagiste/Zone portuaire
Keywords (nl): Verkeer/Verkeers- en vervoersplannen Mobiliteit/Deelthema mobiliteit/Mobiliteit in stedelijke gebieden Ruimtelijke Ordening/Ruimtelijke Ordening/Stedebouw- Landschapsarchitectuur/Havengebieden
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers